Historia

Svenska Gillets drygt 136-åriga historia i korta drag

Alla Svenska Gillets i Finland R.f.’s (25 olika) Ordföranden – En historisk tillbakablick.

Data från Svenska Gillets historia finns också nedskrivna och utgivna till medlemmarna några av alla Medlemsmatriklarna i flertalet tidigare versioner
(här bilder från tre versioner som utkom åren 1943, 1987 och 2012).
Nästa Medlemsmatrikel är planerad att utkomma i närtid (tidpunkten för den nya matrikeln är nu under omplanering)

  Utdrag av Svenska Gillets stadgar

1887

Vid möte på Societetshuset den 3 februari 1887 stiftades
S v e n s k – N o r s k a  G i l l e t på förslag av Kammarherre C. M. G. Björnstjerna, Hovtandläkare S. C. Bensow, Disponent Gustav Herlitz och Vicekonsul Eduard Evensen Vid sammanträdet den 3 november valdes till ledamot ”Herr målaren Alb. Edelfelt

1888

Den 6 december föreslår Hovtandläkare Simon Constantin Bensow i ett brev ändring av Gillets dryckesseder såsom följer: ”Hos Gillet tillåter sig undertecknad anhålla det Gillet behagade taga i övervägande huruvida skäl ej vore förhanden för vidtagande av förändring i nuvarande sättet af kaffe med obligatorisk punschservering efter supéerna vid våra möten”. Efter en längre diskussion beslöt Gillet med förkrossande röstpluralitet att ingen förändring härutinnan skulle vidtagas.

1899

På initiativ av greve Birger Mörner ändrades stadgarna sålunda, att Hennes Majestät Kvinnan fick säte och stämma i Gillet.

1902

Vid möte den 4 december valdes till hedersledamot medlemmen i Gillet, fil. dr Sven Hedin, som återkommit från sin berömda forskningsresa till Asiens öknar.

1905

Vid sammanträdet den 24 november upplöstes det Svensk – Norska Gillet i Finland, som omedelbart ombildades till en helt svensk sammanslutning benämnd Svenska Gillet.

1909

Den 3 april meddelades, att den Kejserliga senaten godkänt Stadgarna för Svenska Gillet. Söndagen den 28 november anordnades på förslag av Svenska Gillet den första hemlandsfesten på Societetshuset.

1910

Den 25 februari utkom för första gången Gillets officiella organ, Snillefostret, som sedermera utkommit under varierande namn.

1911

Den 13 januari hölls Gillets första barnfest på Övre Operakällaren.

1920

Vid möte den 20 december föreslogs att Gillet skulle utge en matrikel samt tryckta stadgar. Ordföranden lovade undersöka kostnaderna härför.

1922

Vid möte den 24 mars beslöts, att anskaffa en egen stämpel och ordförandeklubba samt eget brevpapper med Gillets emblem.

1924

Vid årsmötet den 29 februari donerade arkitekt David Frölander-Ulf till Gillet en utmärkt vacker ordförandeklubba, som Gillet så länge saknat. Vid sammanträdet den 22 april beslöt Gillet utan debatt att hyra en lokal, som erbjudits i Svenska Gårdens hus, en trappa upp i hörnet av Alexanders- och Helenagatorna. Lokalen omfattar 3 rum och en tambur. Hyran var mk 23000,- per år. Inredningen beräknades stiga till ca mk 75000,- samt de årliga kostnaderna till ca mk 30000,-. Vid mötet den 15 maj beslöts, att från Gillets sida medverka vid firandet av Svenska Flaggans dag den 6 juni.
Den 10 juli hade Gillet fest på brunnshuset för officerarna och kadetterna från den gästande svenska eskadern. Ca 350 personer var närvarande. Denna Tavla erhölls som minne.

1925

Den 13 april besöktes Gillets lokal av HKH Prins Eugen och den 22 augusti av HM Konung Gustaf V med HM Drottning Viktoria och HKH Prins Vilhelm.
Gillets Gästbok startades 1925.

1929

Den 1 juni upphörde Gillets kontrakt med Svenska Gården, men lokalen hade redan tidigare, från den 1 mars, varit uthyrd till Akademiska sångföreningen. Kontraktet förnyades inte. Den 18 december ordnades Gillets första julfrukost på hotell Kämp.

1931

Vid mötet den 10 januari påtalades av Gillets skattmästare önskvärdheten av att för framtiden försöka undvika sådana utgifter som extra musik på småtimmarna vid Gillets sammankomster. Den 5 juni spelades en landskamp i fotboll mellan Gillet och Dansk Klub, som vann 2-1.

1937

Den 3 februari begick Gillet sitt 50-års jubileum med en stor fest på Societetshuset. 5 Festtalare var amiral Otto Lybeck. En 50 års publikation blev sammanställd.
I oktober började Gillets bridgeaftnar.

1938

Den 25-28 februari företogs ”Vikingatåget till Lahtis-spelen” i 2 reserverade järnvägsvagnar med egen restauration och betjäning. Årsfesten den 17 mars på Rest. Royal var arrangerad som ”En afton på Gröna Lund”. Vid mötet den 6 december beslöts, att medlemmarna vid Svenska Beskickningen automatiskt skulle upptagas som temporära medlemmar under vistelsen här utan att vara skyldiga att erlägga några som helst inträdes- eller årsavgifter.

Tavla med Inbjudan till Vikingatåget till Skid-VM.

1940

Gillets årsfest den 24 oktober arrangerades som en ”Olympisk afton”, varvid många av de finska idrottsstjärnorna uppträdde.
Inbjudan till denna olympiska afton.

1942

På årsmötet den 25 mars uppträdde styrelsemedlemmarna i revyn ”Styrelsen som aldrig går”.

1946

Den 23 november hölls ”Värnamo marknad” i Volvos utställningslokal.

1947

Den 21 mars firades Gillets 60-årsjubileum under mycket högtidliga former på Svenska Teatern. Festtalare var statsminister Tage Erlander. Samtidigt avgick ”Styrelsen som aldrig går” och därmed hade herrar Percy Kullberg, Carl av Forselles, Nino Lincoln och Torsten Sundblad suttit tio år i obruten följd i Gillets styrelse.

1950

Den 31 mars beslöt Gillets styrelse förstärkt med hedersmedlemmarna Percy Kullberg, Axel Eriksson och Nino Lincoln att Gillet skulle köpa en föreslagen lokal i nybygget Bulevarden 28, vilken skulle planeras och inredas till samlingslokal för Gillet. Gillets sekreterare, Olle Hänel, som föreslagit inköpet av lokalen anförtroddes insamlingen av behövliga medel samt inredningsarbetena. Insamlingen steg till ca 4,5 miljoner mark.

1952

Den 3 februari invigdes Gilleslokalen, Bulevarden 28. Den 11 november firades HM Konung Gustaf VI Adolfs 70-årsdag med festmiddag på Societetshuset.

1953

På Gillets årsmöte den 27 mars kallades Gillets mångårige ordförande och hedersledamot direktör Percy Kullberg till Gillets första hedersordförande.

1954

På Gillets initiativ återupptogs den 3 april de Nordiska aftnarna. Sveriges, Norges och Danmarks ministrar hade inbjudits ävensom medlemmar i Dansk Klub och Norsk Forening. Detta år vann Gillet den av AGA uppsatta pokalen i bridge mellan Norsk Forening, Dansk Klub och Svenska Gillet.

1955

HKH Hertiginnan av Västerbotten Prinsessan Sibylla besökte Helsingfors den 7 juni tillsammans med DDKKHH Prinsessorna Birgitta och Desirée. De tecknade sina namn i Gillets gästbok.

1956

Den 5 april stod Gillet som värd vid en lunch för Stockholms Studentsångarförbund. Alice Babs Sjöblom gladde Gillesmedlemmarna med sin närvaro vid klubbaftonen den 25 september.

1957

Vid Nordiska rådets Session i Helsingfors stod Gillet tillsammans med Svenska Kolonins i Finland Centralstyrelse som värd vid en lunch den 20 februari. Före lunchen besökte delegationen Gilleslokalen. Gillets 70-årsdag firades den 15 mars i samband med årsmötet. Bland de inbjudna befanns bergsrådet Gustaf Herliz, son till en av Gillets stiftare.

1958

Under maj månad hade Gillet som gäster dels Malmö Stadsteater med Max von Sydow, Gertrud Fridh och Bibbi Andersson samt Nils Poppe med ensemble.

1960

Som Gillets gäster vid vårlunchen den 19 maj närvar den svenska kören Orphei Drängar, som tackade med flertalet välljudande framträdanden.

1961

Under året försåldes Gilleslokalen på Bulevarden och Gillet överflyttade den 1 sept. till Svenska Klubben, där eget samlingsrum och utnyttjanderätt till klubblokalerna i övrigt erhölls.

1962

Gillets 75-årsjubileum firades den 3 februari under solenna former, varvid bl.a. riksdagens talman, generaldirektör Karl-August Fagerholm och samtliga nordiska länders härvarande ambassadörer hedrade tillfället med sin närvaro. HM Konung Gustaf VI Adolfs 80-årsdag den 11 november firades med en festbankett på Svenska Klubben.

1963

Den 18 oktober avtackade Gillet avgående ambassadör Gösta Engzell med maka med en avskedsfest i klubblokalen.

1965

En Nordisk klubbafton med film om SAS samlade ett stort antal medlemmar och gäster. Med anledning av HM Drottning Louises bortgång annullerades alla programinslag efter årsmötesförhandlingarna.

1966

Svenska Gillets bridgespelare vann den Nordiska Bridgetävlingen genom paret Gunvor Oliwer/Ira Lincoln. Vid vårlunchen var ambassadörsparet Hägglöf och Norsk Forenings ordförande fru Standinger med make inbjudna gäster. Nordisk afton i tecknet av den kommande ”Miss Scandinavia” tävlingen samlade 200 deltagare på Handelsgillet. Utlandssvenskarnas Förenings ombud i Finland, Rolf Belfrage, anordnade i november en sammankomst på Svenska Klubben där Gillets medlemmar blev informerade om bl.a. rösträtts- och utbildningsfrågor.

1967

Antalet medlemmar var 252. Hedersledamöternas antal var 8 och de ständiga medlemmarnas antal var 24. Under året försökte Gillet att samla medlemmarna till en surströmmingsfest utan större framgång eller entusiasm från medlemmarnas sida. Till en utlyst bordtennisturnering den 18 september i Oy Autorex AB:s utställningshall infann sig förutom arrangörerna endast ett fåtal medlemmar. Arrangörerna Harry Paulsson med hustru Raija hade inga problem att vinna tävlingen. I samband med Ambassadens mottagning för kolonin med anledning av HM Konung Gustaf VI Adolfs födelsedag anordnade Gillet en ”gåsasits” på restaurant Adlon.

1970

Vid det ordinarie årsmötet valdes till ny ordförande direktör Kaj Lindblad. Den avgående ordföranden direktör Rolf Belfrage blev kallad till Hedersledamot nr 32. På detta sätt ville Gillet visa sin uppskattning till Rolf Belfrage som suttit i Gillets ledning oavbrutet i 24 år, varav 17 år som ordförande. Samtidigt kallades fru Brita Belfrage till Hedersledamot nr 33 och direktör Ernst Wallner till Hedersledamot nr 34. Även dessa båda för ett långt, hängivet arbete för Svenska Gillet.

1972

Antalet medlemmar 232. Hedersledamöternas antal 9 och ständiga medlemmar 27. Vid ett samkväm på Svenska Ambassaden samlades 50 medlemmar som fick åhöra ett intressant föredrag av Ambassadör Göran Ryding om ambassadens historia. Vid skådespelaren Stig Järrels gästspel på Svenska Teatern den 24 september mötte medlemmarna upp i stor skara. Med anledning av HM Konung Gustaf VI Adolfs 90-årsdag samlades 67 medlemmar i frack och gala för att fira den åldrige monarken.

1974

Skådespelaren och Hedersledamoten Erik Fröling avled den 4 juli. Erik Fröling hade vid sin bortgång varit medlem i Svenska Gillet i 47 år. Åres stora evenemang var HM Konungens Carl XVI Gustaf officiella besök i Finland den 19-21 november. En middag på restaurang Marski samlade 65 medlemmar och 9 inbjudna officerare från kustflottan som samtidigt gästade Helsingfors.

1977

Antalet medlemmar 263. Hedersledamöternas antal 9 och ständiga medlemmarnas 28. Svenska Gillet i Finland fyller 90 år. Jubileet firades på Svenska Klubben med 70 deltagare. Statsrådet och fru Johannes Antonsson var tillika med ambassadör och fru Sten Sundfeldt hedersgäster. Dansk Klub och Norsk Forening uppvaktade med gåvor. Inte mindre än 76 medlemmar kom till Lilla Teatern och såg ”Kungen tar över” varefter samtliga tågade till Svenska Ambassaden, där ambassadör Sten Sundfeldt med maka bjöd på en enkel supé.

1979

Rolf Belfrage blir på nytt, efter ett längre uppehåll, vald till ordförande. Avgående ordföranden Kaj Lindblad blev efter sitt stora intresse och förtjänstfulla arbete för Gillet kallad som Hedersledamot nr 35. Årsmötet samlade hela 35 medlemmar och bidragande orsak var förmodligen att Lasse Mårtensson uppträdde med vissång.

1982

Antalet medlemmar 212. Hedersledamöternas antal 8 och ständiga medlemmars antal var 13. Ett försök att samla familjerna till pulkaåkning i Brunnsparken blev mindre lyckat, endast 6 vuxna och 4 barn ställde upp, trots sköna pulkor, varm ärtsoppa med punsch.

1983

Till Hedersledamot nr 36 kallades direktör Jan-Olof Sundblad som erkänsla för hans mångåriga arbete i Svenska Gillets styrelse. Jullunchen var glädjande väl besökt. Över 100 medlemmar med barn och barnbarn deltog. Lucia uppvaktade och jultomten kom och delade ut julklappar. Att tomten som sig bör fortfarande var Rolf Belfrage, vet bara några få utvalda.

1984

Hedersordförande Percy Kullberg avled den 14 mars. Percy Kullberg inskrevs i Svenska Gillet år 1920. Han var ordförande i 10 år (1937-47). Då Gillets mångårige ordförande Rolf Belfrage hade undanbett sig återval valdes vid årsmötet till ny ordförande direktör Gösta Kelter. Direktör Rolf Belfrage blev med acklamation vald till Svenska Gillets Hedersordförande.

1987

Gillets 100-års jubileumsfest firades den 7 februari på restaurant Fiskartorpet. Hedersgäster var DDKKHH Prins Bertil och Prinsessan Lilian. Bland övriga inbjudna gäster var Ambassadörsparen från Norge och Danmark. Festen samlade över 200 personer varav 150 från Gillet och 45 från Norsk Forening. En 100-års kavalkad uppfördes av Kaj Brunila, Lasse Mårtensson, Märta Laurént och Pirkko Mannola.

1990

Med anledning av 200-års jubileet av slaget vid Svensksund anordnade Gillet en utflykt via Borgå, Degerby Gille och Langinkoski med slutstation Kotka, där de 18 deltagarna fick lyssna till bl.a. Kerstin Dellert och andra artister från Confidéncen.

1995

Den 13-14 maj gjorde 23 Gillemedlemmar en rundtur bland herrgårdarna i Estland. Deltagarna påstod vänligt att resan var lyckad trots kall snålblåst den första dagen och ösregn den andra dagen.

1996

Hedersordförande Rolf Belfrage avled den 25 oktober Rolf Belfrage inskrevs i Gillet 1946 och var Gillets ordförande i 25 år (1953-73 och 1978-83).

1997

110-års jubiléet firades på Skatuddens kasino i närvaro av ambassadören Kerstin Asp-Johnsson samt norska och danska hedersgäster.

2000

Firades den nya bron över Öresund till Själland som slutligen bröt kontinentens isolering från Sverige sedan istiden.  Detta år är historiskt även för att för första gången valdes en kvinna till ordförande för Gillet, nämligen Barbro Jergmar.

2002

Utdelades för första gången det nyinstiftade musikstipendiet till svensk studerande vid Sibelius-Akademin i Helsingfors.

2007

Gillets 120-årsfest begicks mycket högtidligt på ambassaden. Festtalare var professor Meinander och sjöng gjorde gruppen Spunk i närvaro av ambassadör Eva Walder Brundin. Maten tillagades på plats av ambassadkocken. De lurviga svingades i takt till Eije Oscarssons orkester.

2008

Utflykt till S:t Petersburg 12-14 september medelst buss.

2009

Svenska Gillet tilldelades en fana av HM Konungen vid en ceremoni på Nationaldagen 6 juni på Skansen i Stockholm.

2012

Antalet medlemmar 213. Vid årsmötet i mars togs det historiska beslutet att ge kvinnor tillträde till Åldersmännens krets. Denna instiftades 1947 som överrock till Gillets styrelse. Gillets 125 årsjubileum började vid minnesmärket över saknade rikssvenska frivilliga vid Sandudds begravningsplats. Sveriges försvarsattaché överste Ingemar Adolfsson talade. Nästa programpunkt var ett besök i den Rikssvenska församlingen, Olaus Petri, där kyrkoherde Timo Viinikka och vacker körsång väntade på Gillets medlemmar. Jubileet avslutades med bankett på ambassaden. Ambassadör Anders Lidén stod för värdskapet. Hedersgästen Talman Per Westerberg höll ett kärnfullt anförande. Norges ambassadör, Jörg Willy Bronebakk, hedrade Gillet med sin närvaro. Toastmaster skådespelaren Kristian Thulesius underhöll med sång och kvickheter. Vi dansade som brukligt är till Eije Oscarsson eminenta orkester. 

2013

Linnéa Molander väljs som Gillets 23:e ordförande.

2016

Gillet gör en uppskattad resa till Rom och utforskar stadens svenska historia och anknytning. Vi blir väl mottagna och guidade i bl.a Birgittahuset, Svenska institutet, Peterskyrkan, Italienska parlamentet och Svenska ambassaden.  

2017

Firandet av Finland 100 år skedde lördagen den 7 Oktober 2017 tillsammans med Dansk Klub i Helsingfors och Den Norske Forening i Finland på Riddarhuset i Helsingfors. Middagen föregicks av en jubileumskonsert i Olaus Petri kyrka. Ca 150 deltagare njöt av en både högtidlig och trivsam middag. Uppskattad festtalare var Henrik Wilén från Föreningarna Nordens Förbund i Köpenhamn och även de nordiska ambassadörerna i Finland höll tal under kvällen.

2018 Gillestugan (f.d. Biblioteket i källaren under Olaus Petri Kyrkas föramlingssal) öppnades den 17 Maj. Öppet Hus hålls i Gillestugan de sista Onsdagarna i varje månad under hösten 2018, detta tas emot väl och kommer att fortsätta under 2019. Vid Rikssvenska Föreningen i Åbo’s 100 års Jubileum fanns Svenska Gillet Representerat.
2019 Alla evenemangen under året 2019 i Svenska Gillet’s egen regi.
2 Riksvenska Musikstipendiater från Sibeliusakademin utsågs detta år och dessa utdelades på årsmötet. Före Julen bjöd ambassadör Anders Ahnlid in alla Svenska Gillets Medlemmar till en Julkonsert på Ambassaden med Falu Kammarkör som blev mycket uppskattat.
2020 Henrik Linde valdes till Gillets 24:e ordförande på årsmötet. Medlemsantalet var 213. Coronaviruset (Covid-19) slår till under våren och många restriktioner införs av sällan skådat slag. Som 2 års Jubileum av Gillestugans Invigning (17 Maj 2018) invigs nu den Virtuella Gillestugan den 20 Maj via Gillets Zoom (webbkommunikation tal/video) med 17 deltagare. Under Hösten förvärrades Coronapandemin åter och både Mårten Gås middagen och den traditionella Jullunchen blev inställda (efter många år av oavbruten tradition). För alla 2020 evenemang se här.
.
2021 Coronapandemin fortsätter. Vid Gillets första virtuella årsmöte via Zoom återvaldes Henrik Linde som ordförande. Efter en lång Corona vinter (med endast virtuella möten) samlades åter Gillets medlemmar för att fira Nationaldagen den 6 juni, med 41 deltagare. Under sensommaren/hösten fortsatte Coronapandemin även då många blivit vaccinerade. Den 21 augusti gjorde Svenska Gillet en uppskattad dagsresa till Rilax Gård (Bromarf, väster om Ekenäs i Västra Nyland) som kombinerades med en Kräftskiva. 21 nöjda deltagare. Framåt hösten fortsatte pandemin och Gillet ställde in Jullunchen (för andra året i följd) men Mårten Gås firades traditionsenligt. För alla evenemang under 2021 se här.
.
2022 Det ursprungliga 135 års jubileet den 5 februari blev inställt (omplanerades till 1 oktober) eftersom Coronapandemin fortsatte. På årsmötet återvaldes Henrik Linde som ordförande för 2:a gången. Nationaldagen firades på Svenska Klubben med 29 deltagare. Finnkampen på Olympiastadion besågs av Gillet i september. 135 år jubileet firades på hösten med en uppskattad utflykt till Wiurila med omnejd där de historiska släkterna Horn och Armfelt hade sina ursprung. Den stora jubileumsmiddagen hölls i Hanaholmens Kulturcentrum den 1 oktober med Kulturstipendium, en 4 rätters festmiddag som avslutades med dans till Eije Oscarssons Orkester. Ett 50 tal medlemmar och gäster firade detta. Årets Mårten Gås middag firades på Svenska Klubben. Jullunchen hölls i Olaus Petri (efter 2 års paus under pandemin) med ett 60 tal deltagare.
.
2023 Ymer 80 presentation drog nästan 30 personer och den Grekiska aftonen drog mer än det dubbla (som är nytt rekord för ett öppet hus hos Svenska Gillet).
Årsmötet den 6 mars valdes Roger Johansson som ny ordförande (#25). Det nya verksamhetsåret påbörjades med en “Afternoon Tea” i April. Utflykt skedde till Hangöfronten i maj. Hösten firades som vanligt med Kräftskiva, Surströmming och en Oktoberfest. Den 15 september firade 27 medlemmar och gäster på Svenska Klubben att Kung Carl XVI Gustaf hade suttit 50 år på tronen.