Svenska Gillets Stadgar

§ 1. Gillets ändamål

Svenska Gillet i Finland har till ändamål att verka för härvarande landsmäns sammanslutning samt för vidmakthållande av banden mellan dem och fäderneslandet genom anordnande av möten och samkväm.

§ 2. Medlem

Till medlem i Gillet antages endast välfrejdad man eller kvinna av svensk nationalitet oberoende av medborgarskap jämte resp. makar och barn, varande gillet dock berättigat att när särskilda omständigheter förekomma, till medlem antaga jämväl annan person, vars inväljande i Gillet kan synas önskvärt.

Såsom medlemmar av föreningen komma att ingå personer, som icke äro finska medborgare till mera än en tredjedel (1/3) av hela antalet medlemmar. (Ordalydelsen av denna § fastställd genom statsrådsresolutionen av den 21 mars 1951.)

§ 3. Styrelsen

Gillets styrelse, som har sitt säte i Helsingfors, utgöres av en ordförande och sex ledamöter, vilka väljas vid Gillets årsmöte. Styrelsen utser inom sig en vice-ordförande, en skattmästare, en sekreterare och en klubbmästare.

Dessutom utser styrelsen en eller flera personer att handhava biträdande klubbmästarbefattningen.

(Årsmötet den 23 mars 1945 beslöt att ordinarie klubbmästaren skulle utses bland styrelsemedlemmarna.)

§ 4. Ordföranden

Ordföranden åligger att leda Gillets angelägenheter, kalla styrelsen till sammanträde och Gillet till ordinarie samt då anses nödigt, till extra möte, föra ordet vid sammankomsterna, å Gillets vägnar underteckna dess skrivelser, attestera dess utbetalningar samt vaka över verkställigheten av Gillets beslut.

Kallelse till möte med Gillets medlemmar skall ske genom annons i daglig i Helsingfors utkommande svenskspråkig tidning senast fem dagar före mötet.

Ordföranden äger ock att utanordna tillfälliga, mindre utbetalningar.

Föreningens namn tecknas av ordföranden.

§ 5. Vice-ordföranden

I ordförandens frånvaro och vid tillfällen då denne från utövandet av sin befattning är förhindrad,

tillkomma ordförandens berörda åligganden vice-ordföranden.

§ 6. Skattmästaren

Skattmästaren har Gillets kassa sig anförtrodd, för därutöver nödiga räkenskaper, verkställer utbetalningar i enlighet med Gillets beslut eller ordförandens utanordning, samt ombesörjer de åtgärder i avseende å kassans förvaltning, varom Gillet meddelar förordnande.

§ 7. Sekreteraren

Sekreteraren för protokollet vid Gillets sammankomster, sköter dess brevväxling, kontrasignerar Gillets skrivelser samt verkställer Gillets och styrelsens beslut i icke ekonomiska frågor.

§ 8. Räkenskaperna

Gillets räkenskaper slutar ultimo December.

Styrelsen är skyldig att senast den 15 februari till revisorerna avlämna räkenskaperna för det gångna året.

§ 9. Revisionen

Det åligger revisorerna att granska räkenskaperna, att i händelse av fog göra nödiga anmärkningar över förvaltningen samt att senast åtta dagar före årsmötet till ordföranden inlämna revisionsberättelsen.

§ 10. Årsmötet (för 2021 se här)

(Bild: Kallelse till ett av Gillets årsmöten under 1900-talet)

Vid årsmötet som hålles i februari eller mars, lämnas av styrelsen en kort redogörelse över Gillets verksamhet under det förflutna året, uppläses revisorernas berättelse över kassans tillstånd och förvaltning samt beslut om decharge för styrelsens förvaltningsåtgärder under det avslutande räkenskapsåret.

Vid samma tillfälle väljas:

1. ordförande
2. övriga syrelsemedlemmar
3. 2 revisorer samt
4. revisorssuppleanter, likaledes tvenne.

Styrelsen tillträder sin befattning vid årsmötet.

§ 11. Omröstning

Utom vid inval av medlem, varom i § 15 stadgas, gälla vid skiljaktiga meningar de flesta rösterna.

Om dessa för två olika meningar äro lika, gäller den mening som biträdes av ordföranden. Omröstningen bör alltid vara sluten, därest medlemmarna ej för särskilt fall enhälligt annorlunda besluta.

§ 12. Framställt förslag

Av medlem i ett eller annat avseende framställt förslag, anmäles vid något av Gillets sammanträden genom ordföranden för Gillets övriga medlemmar, varefter detsamma förbliver vilande till Gillets nästföljande sammanträde, då förslaget till avgörande företages. En fråga som icke rör stadgeändring kan, om bordläggning ej begärts, genast avgöras.

§ 13. Minsta beslutföra antal

Inom Gillet må ej i något ämne beslut fattas, därest ej minst tio medlemmar äro närvarande.

§ 14. Resande svensk

Resande svensk lämnas tillträde till Gillets sammanträden och samkväm sedan därom hos styrelseledamot gjord anmälan bifallits.

§ 15. Inval av medlem

Anmälan om inval sker till någon av styrelsens medlemmar, som förelägger ansökan på styrelsemöte. Äro alla styrelsemedlemmarna ense om invalet, – eventuellt frånvarande styrelsemedlemmar skola också beredas tillfälle uttala sig och skola därför även underteckna protokollet – är ansökan godkänd.

§ 16. Hedersledamot

Då Gillet så finner lämpligt, inkallar det hedersledamöter samt hedersordförande, dessa äro från alla ordinarie avgifter till Gillet befriade. Vid val av hedersledamot förfares som i § 15 stadgar.

Hedersordförande väljes däremot av årsmötet.

§ 17. Kallelsebrev

Till antagen medlem eller hedersledamot utfärdas genast kallelsebrev enligt följande formulär:

Svenska Gillet i Finland har äran tillkännagiva att detsamma den ……………. 20…. invalt Eder till sin medlem (hedersledamot).

Helsingfors den ……………. 20…..

Å Svenska Gillets i Finland vägnar:

N.N.

Ordförande N.N.

Sekreterare

§ 18. Matrikel

Varje medlem bör, sedan inträdesavgiften erlagts, till sekreteraren lämna uppgift om sitt namn, stånd och yrke.

§ 19. Avgifter

Inträdes- och årsavgifter bestämmas för varje år vid årsmötet.

Medlem är skyldig att före utgången av maj månad mot kvitto till skattmästaren inbetala årsavgiften.

Medlem som för tre efter varandra följande år uraktlåtit att inbetala årsavgiften, vare från Gillet utesluten såvida icke av styrelsen godkända skäl för uraktlåtenheten kunna framläggas.

Nyantagen medlem som icke inom sex månader från dagen för invalet erlagt stadgade avgifter, anses icke hava antagit medlemskapet.

§ 20. Filial

Å annan ort i Finland än Helsingfors, där minst tio medlemmar av Gillet äro bosatta, kan med Gillets medgivande avdelning av Gillet bildas, med uppgift att å den orten verka i Gillets syften.

§ 21. Medlems uteslutande

Finner Gillets styrelse anledning att från detsamma utesluta medlem, äge den rätt därtill, dock må sådan medlem vara berättigad att över dylika beslut anföra besvär hos Gillet, som i så fall företager saken till slutligt avgörande.

Begäres votering, förfares på sätt i § 15 stadgas.

Utesluten medlem äger ej rätt att återfå vad han till Gillet inbetalat.

§ 22. Ändring av stadgar

Förslag till ändring av Gillets stadgar inlämnas skriftligt och förfares därmed på sätt i § 12 stadgas. För giltigt beslut erfordras att två tredjedelar av de närvarandes röstetal avgives för ändringsförslaget och ankommer det på styrelsen att i laga ordning söka stadfästelse på de ändringar Gillet godkänt.

§ 23. Gillets upplösning

Fråga om Gillets upplösning handlägges på sätt i § 22 säges. Upplöses Gillet böra alla befintliga tillgångar överlämnas till Svenska Olaus Petri-församlingen i Helsingfors med anhållan desamma måtte enligt här fastställda grunder användas till institution eller förening som verkar i samma anda som i § 1 angives.